OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je obchodná spoločnosť VILEN, s.r.o., so sídlom na Meštianska ul. 2/17, 945 01 Komárno zapísaná v OR OS Nitra, odd. Sro, vl.č. 42474/N (ďalej len “predávajúci”) a kupujúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj tovaru elektronickou objednávkou na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, alebo kúpa a predaj tovaru telefonickou objednávkou prostredníctvom telefonického predaja alebo pri osobnej objednávke v kamennom obchode.

1.2. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, objednanom tovare z ponuky elektronického obchodu predávajúceho a celkovej cene tohto tovaru, spracovaný systémom elektronického obchodu predávajúceho.

1.3. Telefonickou objednávkou sa rozumie objednávka zadaná kupujúcim prostredníctvom telefonického kontaktu s predávajúcim, ktorá obsahuje informácie o kupujúcom, objednanom tovare z ponuky elektronického obchodu predávajúceho a celkovej cene tohto tovaru.

1.4. Osobnou objednávkou sa rozumie objednávka zadaná kupujúcim prostredníctvom osobného kontaktu s predávajúcim, ktorá obsahuje informácie o kupujúcom, objednanom tovare z ponuky kamenného obchodu predávajúceho a celkovej cene tohto tovaru.

Kontaktné údaje predávajúceho:

VILEN, s.r.o.

sídlo: Meštianska ul. 2/17, 945 01 Komárno
IČO: 50 70 60 21
DIČ: 2120433282
E-mail: vilen@vilen.sk
telefón: +421948 941 041
kontaktná osoba: Tímea Lengyelová

Bankové spojenie:

Názov banky: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK87 0900 0000 0051 2577 3317

1.5. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a jednotlivé ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Objednávky uzavreté prostredníctvom telefonickou formou alebo osobne, na základe ktorých predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len “kúpna zmluva”) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

1.6. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a sú záväzné pre obe zmluvné strany.

1.7. Vyplnením registračného alebo objednávkového formulára na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, telefonickou alebo osobnou objednávkou, dáva kupujúci predávajúcemu povolenie na spracovanie a uchovávanie osobných údajov a informácií o jeho nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bez povolenia kupujúceho neposkytne tieto údaje tretím osobám, s výnimkou ľudí, zúčastnených pri platbe alebo dodávaní tovaru (banka, dopravca).

1.8. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru. O dostupnosti tovaru bude kupujúci informovaný na internetovom obchode www.vilen.sk.

SPÔSOB UZATVORENIA KÚPNEJ ZMLUVY

2.1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslanej predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, prostredníctvom telefonickej alebo osobnej objednávky (ďalej len “objednávka”).

2.2. Po odoslaní objednávky bude táto objednávka spracovaná. V prípade elektronickej objednávky bude na e-mail kupujúceho obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu kupujúceho budú v prípade potreby zaslané všetky ďalšie informácie ohľadom danej objednávky. Záväzným akceptovaním elektronickej objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako “potvrdenie objednávky”.

2.3. Potvrdenie elektronickej objednávky od predávajúceho obsahuje: -údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO a pod.) prípadne iné údaje.

2.4. Automatický oznam o prijatí elektronickej objednávky nie je jej samotným potvrdením (akceptovaním). Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho elektronickej objednávky.

PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

3.1. Predávajúci je povinný:
a) dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne, zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
c) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

4.1. Kupujúci je povinný:

a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
d) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

DODACIE PODMIENKY

5.1. Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru na adresu zadanú kupujúcim v objednávke. Po dohode medzi predávajúcim a kupujúcim je možné aj osobné prevzatie tovaru na adrese: Bratislavská cesta 4303 (Marína park) , 945 01 Komárno.

5.2. Konečná cena za dodanie tovaru v závislosti od jeho spôsobu je uvedená na internetovej stránke.

5.3. Dodanie tovaru je spoplatnené a je možné každý kalendárny deň v čase 7:00 – 19:00. Doručovanie počas sviatkov môže byť časovo obmedzené, pričom predávajúci je povinný na tieto obmedzenia upozorniť kupujúceho na internetovej stránke svojho elektronického obchodu, počas prijímania telefonickej alebo osobnej objednávky. Dodanie tovaru je možné najneskôr 3-5 dní od prijatia záväznej elektronickej, telefonickej alebo osobnej objednávky na adresu určenú kupujúcim.

5.4. Predávajúci sa zaväzuje vyvinúť najlepšie úsilie, aby kupujúcemu dodal objednaný tovar v preferovanom termíne dodania zo strany kupujúceho zadaného v elektronickej, telefonickej alebo osobnej objednávke. V prípade, že dodanie k preferovanému termínu nie je možné zo strany predávajúceho kvôli technickým obmedzeniam, alebo vyššej moci, je predávajúci povinný po dohode s kupujúcim zabezpečiť dodanie tovaru v náhradnom termíne.

5.5. Doprava tovaru je zabezpečená prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DPD, prípadne osobného odberu na adrese: Bratislavská cesta 4303 (Marína park) , 945 01 Komárno alebo i cez službu Zásielkovne (výdajných miest). Ceny sú uvedené s DPH a závisia od hmotnosti objednaného balíka, resp. je v nich zahrnutá výška dobierky. 

-1. kuriérska spoločnosť DPD:
do 4,99 kg … 4,20 eur
nad 5 kg do 14,99 kg … 4,40 eur
nad 15 … 4,60 eur

2. – zásielkovňa:

do 4,99kg ….2,30 eur

nad 5 kg …..4,50 eur

+príplatok za dobierku 0,50 eur

(maximálny hmotnosť balíka 10kg)

 

3. osobný odber: zadarmo.

Objednávky v hodnote nad 50,- Eur s DPH doručujeme zadarmo.

5.6. Kupujúci je povinný pri prevzatí zásielku prezrieť a pri zrejmých poškodeniach povrchu obalu zásielky, prípadne zjavného vnútorného poškodenia alebo straty časti obsahu, toto poškodenie alebo stratu reklamovať u doručiteľovi (ďalej ako „zasielateľ“). O rozsahu poškodenia alebo čiastočnej strate obsahu zásielky musí byť ihneď spísaný zápis o škode. Zasielateľ je povinný takýto zápis spísať. Ďalšia manipulácia s poškodenou zásielkou musí byť vykonaná v súlade s pokynmi zasielateľa.

5.7 Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata obsahu zásielky pri jej odovzdaní a prevzatí kupujúcemu zjavná, je predávajúci, príp. v jeho mene príjemca zásielky povinný oznámiť zasielateľovi vznik škody bez zbytočného odkladu potom, čo ju zistil, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia Zásielky.

5.8 Predávajúci je povinný umožniť zasielateľovi, aby sa pred spísaním Zápisu o škode osobne a fyzicky presvedčil o rozsahu škody. Z týchto dôvodov je predávajúci povinný zaistiť, aby sa so zásielkou nemanipulovalo a aby bol zachovaný pôvodný obal zásielky, v ktorom bola zásielka doručená. Z toho istého dôvodu nesmie byť zásielka bez súhlasu zasielateľa likvidovaná, alebo prepravovaná na iné miesto.

5.9. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve.

5.10. Ak kupujúci odmietne prijať tovar bez vážnej príčiny, je povinný na svoje náklady uhradiť služby, spojené s dodaním tovaru kupujúcemu a ďalej za služby, spojené so spiatočnou dopravou tovaru predávajúcemu.

KÚPNA CENA A SPÔSOBY PLATIEB

6.1. Kúpna cena produktov ponúkaných predávajúcim prostredníctvom elektronického a kamenného obchodu predávajúceho je uvedená vždy vedľa vybraného produktu, ak nie je uvedené inak, je uvedená s DPH.

6.2 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v Kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia Kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len “kúpna cena”) bezhotovostným bankovým prevodom na účet predávajúceho alebo platbou na mieste dodania tovaru alebo iným spôsobom uvedeným v záväznej akceptácii objednávky.

6.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa Kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.4. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak. Predávajúci má v tomto prípade právo žiadať od kupujúceho úhradu služieb spojených s dodaním tovaru, so spiatočnou dopravou tovaru predávajúcemu a takisto služieb prepravcu pri doručení tovaru a platby na dobierku.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY FORMULÁR ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Formulár odstúpenia od zmluvy

7.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy odoslaním oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy predávajúcemu prostredníctvom elektronickej pošty, telefonickou formou alebo osobne a to do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak už bola uskutočnená platba za tovar, predávajúci je povinný vrátiť uvedenú platbu za tovar kupujúceho v lehote 14 pracovných dní od doručenia odstúpenia kupujúceho od kúpnej zmluvy.

7.2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo odložiť termín dodania produktu v objednávke po dohode s kupujúcim v prípade, že objednaný tovar nebolo možné dodať kupujúcemu (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.).

7.3. So súhlasom obidvoch zmluvných strán môže byť uskutočnená výmena objednaného tovaru za iný tovar v rovnakej cene. Ak je cena tovarov odlišná, môže byť uskutočnená výmena objednaného tovaru za iný tovar za doplatok alebo vrátením časti kúpnej ceny.

7.4. Náklady spojené s výmenou a vrátením tovaru uhrádza kupujúci. Ak kupujúci odmieta zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s výmenou a vrátením tovaru, predávajúci je oprávnený odmietnuť uskutočniť výmenu a vrátenie objednaného tovaru.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.8. Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na webovej stránke v sekcii Ochrana osobných údajov. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný predávajúcemu poskytnúť osobné údaje v správnej a pravdivej forme a je tiež povinný informovať predávajúceho o každej zmene svojich osobných údajov. Kupujúci potvrdzuje, že osobné údaje, ktoré poskytol, sú správne.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV:

9.1 Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na vilen@vilen.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

9.2 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk

ZĽAVY A ZĽAVOVÉ KUPÓNY

10.1 V prípade, že zľava alebo zľavový kupón bude uplatnený v rozpore s pravidlami danej zľavy či zľavového kupónu má predávajúci právo také uplatnenie zľavy alebo zľavového kupónu odmietnuť. V takom prípade je klient informovaný a bude mu ponúknutá možnosť vybaviť objednávku bez tejto zľavy, či uplatneného kupónu.

10.2 Pravidlá a podmienky pre uplatnenie konkrétnej zľavy sú priložené buď priamo k zľave (formou písanej informácie) alebo je u zľavy uvedený odkaz na webových stránkach, kde sú pravidlá zľavy podrobne opísané.

10.3 Každú zľavu, alebo kupón je možné uplatniť iba raz, ak nie je výslovne uvedené inak. V prípade viacnásobného použitia má predajca právo neuznať duplicitnú zľavu.

10.4 V prípade, že je hodnota darčekovej poukážky či zľavového kupónu vyššia, než hodnota nákupu, rozdiel sa neprevádza na nový kupón a nevyčerpaná suma sa spätne neprepláca.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

11.2. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky, telefonickej a osobnej objednávky kupujúcim.

11.3. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Kúpna cena je vždy potvrdená v okamihu upresnenia objednávky predávajúcim.

11.4. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. V Komárne, dňa :11.4.2017

Posledná aktualizácia: 15.4.2021